បានរកឃើញការបំផុសគំនិតនៅក្នុង flywielt មួយដែលគាត់បានរកឃើញ។ គាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសាងសង់អ្វីមួយជាមួយវាហើយបានចាប់ផ្តើមបង្គត់ផ្នែក។ flywheel រួមជាមួយគ្រឿងបន្លាស់ដេរចាស់មួយចំនួនបានក្លាយជាស្នោដែលមានថាមពល។

មានអ្វីមួយដែលមាន cathartic ខ្លាំងណាស់អំពីការមើលឃើញឈើទាំងអស់ដែលបានចញ្ចឹមនិងមើលឃើញ។ គំនរដែលបាន sawdust គ្រាន់តែបង្ហាញថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីៗបានរួចរាល់ហើយ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *