សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនកំហុសឬបញ្ហាដែលបានក្លាយជាទម្រង់សិល្បៈ។ យើងបានឃើញវានៅក្នុងសៀគ្វីពត់កោងមួយរយៈប៉ុន្តែកំណែថ្មីបំផុតគឺនៅក្នុងវីដេអូបញ្ចោញវីដេអូ។ [Sebastian] បានទៅឆ្ងាយពីសំណាក់ Arduino ដែលបានបង្កើត arduino មួយដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាដែលមានរាងដូចអ្នកម៉ូនីទ័រ។ ការពិពណ៌នារបស់គាត់ស្តាប់មើលទៅពិតជាងាយស្រួលណាស់។ យើងកំពុងសន្មតថានេះកំពុងធ្វើចលនាតាមរបៀបណាមួយវីដេអូរបស់វានៅក្នុងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើបានល្អ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *