ដែលមានបេតាថ្មីសម្រាប់ទាំង Firefox និង Chrome ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ CNET បានសំរេចចិត្តរកឃើញថាតើការសម្តែង JavaScript របស់ពួកគេល្អប៉ុណ្ណា។ កម្មវិធីរុករកទាំងពីរទទួលបានការអនុវត្តប្រសើរឡើងជាមួយ Firefox ក្នុងការស្រូបយក chrome បន្តិច។ អ្នកត្រូវតែបើក Tracemekey, Firefcript របស់ Firefox របស់ Firefox ក្នុង 3.1b1 ដើម្បីទទួលបានការកែលម្អ។ យើងមិនដែលគិតថា Google ទេដែលធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីរុករកថ្មី។ ពួកគេគ្រាន់តែចង់អោយ Firefox ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាហើយជញ្ជក់តិច។ វាហាក់ដូចជាកំពុងដំណើរការ។

[តាមរយៈ LifeHacker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *