ដើរតាមតំណែងជាអ្នកអាន [អនាមិក) ប្តូរពោះវៀននៃដ្រាយវ៍រឹងពីរដើម្បីយកមួយពីទឹកដីរបស់អ្នកស្លាប់។

នរណាម្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការមានកុំព្យួទ័រយួរដៃដែលពួកគេមិនដែលគាំទ្រ។ ពួកគេបានធ្វើដំណើរ 1000 ម៉ាយល៍ដើម្បីផ្តល់បទបង្ហាញដោយប្រើកុំព្យូទ័រយួរដៃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *