អ្នកអភិវឌ្ឍន៍នៃ PAC Man Manded GHOWDBA គឺនៅវាម្តងទៀត។ លើកនេះ [RON Tajima] កំពុងមានទិសដៅខុសគ្នាទាំងស្រុង។ គាត់បានបង្កើតក្រិតឥន្ធនៈរបស់ទារកសម្រាប់បន្ទប់របស់គាត់។ យើងមិនដឹងថាតើមានបញ្ហាសុវត្ថិភាពអ្វីខ្លះដែលអាចមាននោះទេប៉ុន្តែទារកហាក់ដូចជាមិនអីទេរហូតមកដល់ពេលនេះ។ យើងបានឃើញសត្វក្អែកទារករ៉ូបូតពីមុនប៉ុន្តែពួកគេចំណាយច្រើនទៀតហើយមិនសម្អាតផ្ទះរបស់អ្នកទេ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *