គេហទំព័រ ToorcoR ឥឡូវនេះមានសំភារៈបទបង្ហាញទាំងអស់ដែលបានប្រកាស។ ខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទតូរ៉ូខនរបស់យើងទាំងអស់ដែលមានតំណត្រឹមត្រូវ (ការវាយលុក WEP មានលេខកូដ) ។ ពួកគេបានបន្ថែមថែវរូបភាពជាច្រើនទៀតផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *