យើងគិតថាទីក្រុងមេជីមានសក្តានុពលសំខាន់មួយចំនួន។ កំពង់ផែសៀរៀលបើកគឺទុំសម្រាប់ការបណ្តេញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនត្រូវបានប្រើដោយយុត្តិធម៌ទេ។ ទិសដៅនៅលើវិធីធ្វើទូរទស្សន៍ខ្សែកាបសៀរៀលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពភ្ជាប់ 2 មេហ្គាជី។ ជាទូទៅវាគ្រាន់តែជាការកែប្រែខ្សែអូឌីយ៉ូដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ CDROMS ទៅ motherboard ។ រឿងដ៏អស្ចារ្យអំពីបញ្ហានេះគឺថាទូរទស្សន៍ខ្សែកាបចំណេញដែលជាលទ្ធផលគួរតែធ្វើការលើ arduino ណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈខ្សែ FTDI ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *