[អ័ដាមចចក] បានផ្ញើតាមគំនិតដ៏ឆ្នើមនេះសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូន។ គាត់បានចេញផ្នែកកណ្តាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រអប់ដែលឈូសឆាយវិធីសាស្រ្តសម្រាប់តុឃ្លាំងពីរដែលត្រូវជាប់នឹងគំរប។ ក្តារមានចន្លោះពីលើបន្ទះឈីប DIP40 ។ ការបោះពុម្ភផ្សារពីរត្រូវបានផូកនៅទីតាំងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ ឥឡូវអ្នកអាចបោះជំហានការងាររបស់អ្នកក៏ដូចជាផ្នែកដែលដោយមិនចាំបាច់គោះខ្សែរលោង។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅប្លុករបស់គាត់។

Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *